תקנון - תנאי שימוש באתר - My Blanket Israel

תאריך עדכון אחרון 17.12.09

1. כללי

א. חנות מייבלנקט ישראל אונליין (להלן "האתר") ,הינו אתר וירטואלי לציבור הגולשים ברשת האינטרנט המנהל חנות שער, באינטרנט בישראל. האתר הינו שייך למייבלנקט ישראל הרשומה כעוסק פטור. מייבלנקט ישראל היינו אתר אינטרנט המוכר מוצרים מעוצבים (להלן : "המוצרים"). המוצרים מוצעים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל ובעולם, באמצעות מכירה מאובטחת באתר.
ב. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
ג. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על יד הלקוח (להלן : "לקוח") באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין בלקוח לבין החברה. עקב כך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
ד. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

2. אודות תהליך הרכישה

א. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מוצר" הכולל את תיאור המוצר המוצע למכירה ומחירו של המוצר המוצע למכירה, כל זאת כפי שנמסר למייבלנקט ישראל ממעצב המוצר.
ב. על מנת להזמין מוצר יש תחילה לבחור את המוצר, להזין פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך הלקוח ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
ג. עם קבלת ההזמנה, ישלח באי מייל אישור קבלת הזמנה ללקוח. מייבלנקט ישראל יבצעו בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה וכי המוצר ישלח.
ד. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני ע"י הלקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את מייבלנקט ישראל. הרישום שנרשם במחשבי מייבלנקט ישראל יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
ה. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
ו. אישור סופי בדבר ביצוע ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
ז. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
ח. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר עם שרות הלקוחות של מייבלנקט ישראל לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה מייבלנקט ישראל זכאית לבטל את ההזמנה.
ט. חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, קובע כי ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14 ג (ד) לחוק הגנת הצרכן ובכלל זה "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה".

3. אספקת/הובלת המוצרים

א. מייבלנקט ישראל תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי הלקוח באתר לכתובת שהוקלדה בעת הגשת ההצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
ב. מייבלנקט ישראל תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים. מייבלנקט ישראל מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
ג. מייבלנקט ישראל לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
ד. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית תהיה מייבלנקט ישראל רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
ה. התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו מבצע המעצב את ההובלה והאספקה של המוצרים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.
ו. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.)
ז. דמי המשלוח הינם חינם לכל הזמנה.
ח. במידה ולא הגיע המוצר אל רוכש המוצר בתקופת האספקה המפורטת באתר אזי הלקוח מתחייב להודיע על כך מיידית למייבלנקט ישראל .
ט. בעת אספקת המוצר, רשאים המעצבים ו/או מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

4.  שירות לקוחות

א. בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר כולל בשאלות הנוגעות למפרט של המוצר ולמידע על תכונותיו של המוצר ניתן לפנות לשירות פניות הלקוחות בדואר אלקטרוני או טלפון
ב. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מייבלנקט ישראל בדואר אלקטרוני או טלפון
ג. מייבלנקט ישראל תעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה שהופנתה אליה בקשר לאתר ופעילותו בתוך 72 שעות.


5. כשרות להשתמש באתר

א. כל לקוח רשאי לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן :
a. הלקוח הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.
b. הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
c. הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
d. הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
 
ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא מייבלנקט ישראל, רשאית למנוע מלקוח מלהשתתף במכירות באתר ע"י ו/או מלהגיש בכל אחד מהמקרים הבאים :
a. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
b. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון.
c. הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
d. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במייבלנקט- או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמעצבים ו/או מי מצד ג' כלשהו.
e. בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
 
6. שמירה על סודיות המידע אודות הלקוח

א.
מייבלנקט ישראל מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. מייבלנקט ישראל תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
ב.
מייבלנקט ישראל נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, מייבלנקט ישראל לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

7 אחריות

מייבלנקט ישראל נוקבת בדרכים למניעת שגיאות במידע המופיע על מוצריה אך במידה וחלה טעות שנגרמה ע''י מייבלנקט ישראל במידע המופיע על השמיכות וכירבוליות, מתחייבת מייבלנקט ישראל להחליף את המוצר ולשלם על דמי משלוח ההחזרה של המוצר הפגום.
 

8. ביטול עסקה/מכירה

א. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן : "חוק הגנת הצרכן")
ב. מאחר והמוצר נוצר ו/או הוזמן במיוחד עבור המזמין, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ובכלל זה "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה".
ג. מייבלנקט ישראל תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה :
a. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
b. אם יתברר לו כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של ו/או צד ג' כלשהו.
c. אם העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
 
ד. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ביצוע ההזמנה.
ה. אם לאחר ביצוע ההזמנה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאים מייבלנקט ישראל ו/או המעצבים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור מייבלנקט ישראל ו/או המעצבים ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

9. תנאים נוספים

א. מייבלנקט ישראל לא תישא במישרין ועקיפין באחריות למועד אספקתם ו/או כלשהו למוצרים ו/או לטיבם ו/או לאופן אספקתם.
ב. מייבלנקט ישראל לא תישא במישרין ועקיפין למקרה שבו הרכישה של המשתתף לא התקבל במערכת או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתתף לרכוש ו/או לקבל מוצרים.
ג.  מייבלנקט ישראל לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
ד. מייבלנקט ישראל שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
ה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון אשר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית מייבלנקט ישראל להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
ו. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר , הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית מייבלנקט ישראל, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
ז. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.
ח. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את המעצבים ו/או את מייבלנקט ישראל. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
ט.
מייבלנקט ישראל ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז מייבלנקט ישראל שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
י. כמו כן, הרוכש יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
ה. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה,עיצוב,הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של מייבלנקט ישראל ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן מייבלנקט ישאל נתן את הסכמתו לכך, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק.
יא. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.
יב. רישומי המחשב של מייבלנקט ישראל בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.


התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 17.12.2009 וניתן לשינוי בכל עת ע"י מייבלנקט ישראל, על פי שיקול דעתה הבלעדי.